UBEZPIECZENIE FOTOWOLTAIKI

Ubezpieczenie fotowoltaiki obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak działanie żywiołów czy osób trzecich. Możesz ubezpieczyć zarówno swoje panele fotowoltaiczne, jak i kolektory słoneczne.
Subcategory icon
Fotowoltaika
0.00
PLN
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:
1. Gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, przepięcia (szkód elektrycznych), trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku obiektów, upadku statku powietrznego, wandalizmu, zapadania się ziemi, zalania
TAK
2. Utraty lub zaginięcia wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju lub dewastacji - z zastrzeżeniem, że zdarzenie musi być niezwłocznie zgłoszone na policję w związku z wystąpieniem bądź podejrzeniem wystąpienia czynu karalnego
TAK
3. Franszyza wykupiona
TAK