REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie wyrażenia należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi poniżej:

  1. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonywania Umowy ubezpieczenia jest każdorazowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie, w odniesieniu do Użytkowników Serwisu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych ASF PREMIUM, w wyodrębnionym zbiorze danych, jest ASF PREMIUM.
  2. ASF PREMIUM – ASF PREMIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Armii Krajowej 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000664284, o kapitale zakładowym 1 000 000 złotych. Spółka jest zaewidencjonowana w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11234179/A. ASF PREMIUM jako agent ubezpieczeniowy Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz i w imieniu tego Towarzystwa jako Administratora w zakresie zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. ASF PREMUM obsługuje Serwis na stronie www.chronie.pl. ASF PREMIUM jest Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie, w odniesieniu do Użytkowników Serwisu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych ASF PREMIUM, w wyodrębnionym zbiorze danych.
  3. Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, cookies są wykorzystywane do przechowywania informacji o sesji Użytkownika oraz w celach integracji ze stroną www.chronie.pl.
  4. DotPay - serwis internetowy umożliwiający dokonywanie płatności związanych z zawartymi Umowami ubezpieczenia w podanych i udostępnionych kanałach płatności.
  5. Kod lokalnego Pośrednika – numer wewnętrzny Pośrednika ASF PREMIUM, użycie którego uprawnia Ubezpieczającego do 10% rabatu.
  6. Numer polisy – unikalny numer nadawany automatycznie w Serwisie przez system w momencie zawierania Umowy ubezpieczenia.
  7. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia; OWU są doręczane nieodpłatnie za pośrednictwem stron transakcyjnych, za zgodą Ubezpieczającego w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. Podczas wypełniania wniosku w Serwisie, ale przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail zostaną doręczone OWU w formie PDF.
  8. Polisa – dokument utworzony za pomocą Serwisu, potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia.
  9. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ASF PREMIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach” w ramach Serwisu ASF PREMIUM.
  10. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez ASF PREMIUM, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez ASF PREMIUM, dostępna na stronie internetowej www.chronie.pl. Serwis zawiera dokumenty, grafiki oraz inne utwory podlegające ochronie prawno- autorskiej, a także znaki towarowe.
  11. Strefa Klienta – część systemu dostępnego w ramach Serwisu, przeznaczona do realizacji przez Użytkownika uprawnień związanych z Usługą.
  12. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych oraz natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.
  13. Towarzystwo Ubezpieczeń - przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych i reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do odpowiedniego świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych, z którym ASF PREMIUM ma podpisaną umowę agencyjną na czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.
  14. Ubezpieczony – osoba fizyczna, na której rzecz jest zawierana Umowa ubezpieczenia.
  15. Ubezpieczający – osoba fizyczna zawierająca Umowę ubezpieczenia; Ubezpieczający powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
  16. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana z Towarzystwem Ubezpieczeniowym za pośrednictwem Serwisu; treść Umowy ubezpieczenia regulują OWU;
  17. Usługa – czynności możliwe do wykonania za pośrednictwem Serwisu, w tym przede wszystkim możliwość zawarcia Umowy ubezpieczenia, opłacenia składki ubezpieczeniowej, korzystania ze Strefy Klienta, jak również zapoznanie się z ofertą ubezpieczeń oferowanych w Serwisie.
  18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
  19. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Usług udostępnionych w Serwisie.
 2. Postanowienia wstępne Regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez ASF PREMIUM jako Agenta ubezpieczeniowego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.chronie.pl,
   2. warunki przyjmowania wniosków o zawarcie Umów (dalej wniosek) za pośrednictwem Serwisu,
   3. sposób zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość,
   4. warunki dokonywania płatności pierwszej składki ubezpieczeniowej przy użyciu bezpiecznych płatności DotPay,
   5. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Udostępnia się niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu. Każdy Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/
  4. ASF PREMIUM deklaruje, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie ASF PREMIUM deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
   1. Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
   2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dalej Ustawą o świadczeniu usług,
   3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
   4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwana dalej ustawą ubezpieczeniową,
   5. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
   6. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
 3. Zasady ogólne świadczenia Usług
  1. Na podstawie niniejszego Regulaminu oraz OWU, ASF PREMIUM świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, w tym zawarcie Umowy ubezpieczenia i dokonanie płatności składki na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez ASF PREMIUM z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Akceptacja Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi przy użyciu strony www.chronie.pl jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usługi bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Akceptacja Regulaminu może być wyrażona przez Użytkownika w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Użytkownika tego faktu albo w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu.
  3. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazane w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną.
  4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.
  5. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia w korzystaniu z Usługi lub uszkodzenia w Serwisie. ASF PREMIUM nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.
  8. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 4. Warunki i wymagania techniczne świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu objętych Regulaminem
  1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookies. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Strona zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Do ich podglądu zalecamy darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.
  3. Dane przesyłane przy użyciu formularza są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
  4. W związku z korzystaniem z Systemu, zbierane są pliki typu cookies („ciasteczka”),obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
  5. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora.
  6. Możesz zrezygnować ze zbierania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się utrudnione.
  7. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
  8. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  10. Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.
 5. Zawarcie Umowy ubezpieczenia i zapłaty składki ubezpieczeniowej
  1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego lub Ubezpieczonych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia.
  2. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego lub Ubezpieczonych, jak też zaakceptowanie OWU, a następnie opłacenie składki ubezpieczeniowej.
  3. Użytkownik, przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2 powyżej, powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych do Serwisu i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. ASF PREMIUM nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.
  4. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po wybraniu odpowiedniego wariantu ubezpieczenia przez Użytkownika oraz złożeniu odpowiednich oświadczeń celem zawarcia umowy ubezpieczenia.
  5. Użytkownik za pośrednictwem strony transakcyjnej może wykorzystać Kod lokalnego Pośrednika, który upoważnia do 10 % rabatu od należnej składki ubezpieczeniowej.
  6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. W chwili płatności karta płatnicza o numerze wskazanym przez Użytkownika zostaje obciążona kwotą stanowiącą równowartość składki ubezpieczeniowej. W razie braku możliwości obciążenia karty płatniczej kwotą stanowiącą równowartość składki transakcja nie zostanie potwierdzona.
  7. W przypadku płatności przelewem elektronicznym z jednego ze wskazanych w Serwisie banków, na rachunku bankowym płatnika powinna się znajdować kwota stanowiąca równowartość składki ubezpieczeniowej. Rachunek Użytkownika zostanie obciążony po zawarciu umowy ubezpieczenia.
  8. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje numer polisy (dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia). Numer ten znajduje się na polisie, przekazanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU.
  10. Językiem stosowanym w relacjach z konsumentem jest język polski.
 6. Strefa Klienta
  1. Dostęp do Strefy Klienta jest nieodpłatny i dobrowolny.
  2. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Ubezpieczający otrzymuje indywidualny dostęp do Strefy Klienta udostępnionej w Serwisie.
  3. W celu korzystania z usług Strefy Klienta konieczne jest posiadanie aktywnego konta, zakładanego automatycznie przy zawarciu Umowy ubezpieczenia poprzez Serwis. Zakończenie korzystania ze Strefy Klienta jest możliwe poprzez usunięcie konta.
  4. Po pierwszym automatycznym logowaniu do Strefy Klienta, Ubezpieczający proszony jest o zmianę hasła, co oznacza, że samodzielnie ustala ciąg znaków, stanowiących zabezpieczenie indywidualnego konta, stosowany podczas uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Strefy Klienta.
  5. Po zalogowaniu w Strefie Klienta, użytkownik ma dostęp do podglądu zawartych i obowiązujących Umów ubezpieczenia, w których występuje jako osoba ubezpieczająca.
  6. W Strefie Klienta, Użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w związku rodzajem i formą preferowanego kontaktu pomiędzy ASF PREMIUM a Ubezpieczającym.
  7. Korzystając ze Strefy Klienta Użytkownik ponosi ryzyko związane z możliwością przypadkowej utraty Loginu i Hasła, a także ryzyko związane z ewentualnym nieuprawnionym uzyskaniem dostępu osób trzecich do Strefy klienta z powodu winy lub niedbalstwa Użytkownika.
  8. ASF PREMIUM ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do Strefy klienta w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta ze Strefy klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, a także w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia uzyskania dostępu do Strefy klienta przez osoby nieupoważnione.
  9. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić ASF PREMIUM o każdym przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że dostęp do Strefy Klienta uzyskały inne, nieupoważnione osoby, a także o każdym przypadku utraty Loginu lub Hasła i innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić lub naruszyć bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania Strefy klient lub świadczenia innych usług opisanych w niniejszym Regulaminie.
  10. ASF PREMIUM oświadcza, że dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa podczas korzystania ze Strefy Klienta, w tym poprzez stosowanie nowoczesnych technik i rozwiązań technologicznych.
  11. ASF PREMIUM oświadcza, że dane osobowe pozyskane w związku z realizacją usługi opisanej w niniejszym paragrafie będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strefy Klienta.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:
   • w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie ASF PREMIUM;
   • w formie pisemnej - przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) na adres siedziby ASF PREMIUM;
   • osobiście - do protokołu podczas wizyty Użytkownika w siedzibie ASF PREMIUM;
   • e-mailowo – na adres reklamacje@asf.com.pl
  2. Jeżeli Reklamację składa przedstawiciel ustawowy Użytkownika, powinien on przedstawić osobie przyjmującej Reklamację dokument, z którego wynika możliwość występowania w tym charakterze.
  3. Jeżeli Reklamację składa pełnomocnik Użytkownika, powinien on przedstawić osobie przyjmującej Reklamację dokument pełnomocnictwa.
  4. ASF PREMIUM rozpatruje Reklamację w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową i udziela Użytkownikowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
  5. Treść odpowiedzi na Reklamację jest przygotowywana przez jednostkę organizacyjną ASF PREMIUM odpowiedzialną za sprawy rozpatrywania Reklamacji. Odpowiedź na Reklamację jest podpisywana przez osobę mającą udzielone przez ASF PREMIUM pełnomocnictwo do dokonywania czynności w tym zakresie.
  6. Odpowiedź na Reklamację ASF PREMIUM może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika.
  7. Odpowiedzi na Reklamację ASF PREMIUM udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
  8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, ASF PREMIUM w informacji przekazywanej Użytkownikowi który wystąpił z Reklamacją:
   • wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
   • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
   • określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
  9. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji, treść odpowiedzi, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
   1. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
   2. wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 8. Odpowiedzialność
  1. Jeżeli Usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, powinien on podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  2. ASF PREMIUM nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
  3. ASF PREMIUM nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od ASF PREMIUM. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od ASF PREMIUM ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. ASF PREMIUM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
  4. ASF PREMIUM nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez ASF PREMIUM wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, ASF PREMIUM może uniemożliwić dostęp do tych danych.
  6. ASF PREMIUM nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych ASF PREMIUM zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, ASF PREMIUM ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 9. Ochrona praw własności intelektualnej
  1. ASF PREMIUM informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
  2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu lub znaki towarowe należą do ASF PREMIUM.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ASF PREMIUM lub innego podmiotu uprawnionego.
 10. Postanowienia końcowe

  ASF PREMIUM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.