Polityka Prywatności

ASF PREMIUM SP. Z O.O. z siedzibą w Siedlcach

 1. Podstawa prawna

  Niniejsza „Polityka Prywatności” została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO).

 2. Definicje

  1. Administrator danych – ASF PREMIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Armii Krajowej 18, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000664284, o kapitale zakładowym 1 000 000 złotych. Spółka jest zaewidencjonowana w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11234179/A (dalej również jako „ASF PREMIUM”)

  2. Inspektor Ochrony Danych – osoba wyznaczona przez Administratora danych na podstawie art. 37 RODO, nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych w ASF PREMIUM, lub inna osoba odpowiedzialna za nadzór i przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w ASF PREMIUM, wyznaczona przez ASF PREMIUM,

  3. Dane osobowe –wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne

  4. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno – informacyjna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez Administratora danych na stronie internetowej pod adres www.chronie.pl, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. Serwis zawiera dokumenty, grafiki oraz inne utwory podlegające ochronie prawno-autorskiej, a także znaki towarowe.

  5. Ubezpieczyciel - przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych i reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do odpowiedniego świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych, z którym ASF PREMIUM ma podpisaną umowę agencyjną na czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.

 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: anna.szakola@asf.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 2.1. powyżej.

 4. Cel i zakres stosowania Polityki prywatności

  1. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

  2. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych, przetwarzanych w ASF PREMIUM w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych, w szczególności przetwarzanych w systemach informatycznych będących w dyspozycji ASF PREMIUM.

  3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie Oferty zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a następnie, w przypadku zainteresowania, zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.

 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych, uzależniona jest od celu przetwarzania danych, a więc:

   - przy przetwarzaniu danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

   - przy przetwarzaniu danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty ASF PREMIUM i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem danych jest ASF PREMIUM) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

   - przy przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu usług ASF PREMIUM oraz podmiotów współpracujących (wówczas administratorem danych jest ASF PREMIUM) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 6. Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, zawieranej w Serwisie poprzez akceptację regulaminu Serwisu, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

  2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usług w Serwisie, w tym przedstawienia Oferty.

  5. Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że prześle nam e-mail z wycofaniem zgód na adres zgody@asf.com.pl.

 7. Okres przechowywania danych

  1. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej z nami będą przechowywane przez okres jej obowiązywania.

  2. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich przetwarzania.

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

  4. Twoje dane osobowe przetwarzane dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionych interesów innych niż marketing będą przechowywane do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

  5. Okresy przechowywania danych mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 8. Odbiorcy danych

  1. Dane osobowe Klienta są ujawniane Ubezpieczycielowi, upoważnionym pracownikom oraz partnerom, takim jak: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmioty świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierzy, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi wysyłania maili lub smsów i operatorzy płatności.

  2. Możemy ujawnić wybrane informacje właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. ASF PREMIUM nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

 9. Polityka „cookies” i wymagania techniczne

  1. W związku z korzystaniem z Systemu, zbierane są pliki typu cookies („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.

  2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora.

  3. Można zrezygnować ze zbierania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się utrudnione.

  4. Można uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

  5. Klientowi przysługuje prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.