Zgłoszenie szkody Bądź Mobilny
 1. Ubezpieczony po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Centrum alarmowe, dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu: 71 727 02 19

  Dodatkowo będzie zobowiązany do podania danych takich jak:

  1. dane ubezpieczonego (imię i nazwisko, PESEL),
  2. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  3. nr telefonu, pod którym możliwy jest kontakt z ubezpieczonym,
  4. krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy.
 2. Zgłaszający roszczenie powinien dostarczyć ubezpieczycielowi poniższe dokumenty na wskazany adres mailowy transport.badzmobilny@tueuropa.pl

  1. kopię dokumentu potwierdzającego zatrzymanie prawa jazdy przez uprawniony organ;
  2. dokumentację medyczną i zaświadczenie lekarskie w przypadku złamania kończyny wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  3. inne dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, niezbędne do rozpatrzenia roszczenia, o które poprosił ubezpieczyciel.

Masz wątpliwości? Pytania? Zadzwoń!
+48 502 399 758

Jeżeli preferujesz kontakt drogą e-mail:
kontakt@chronie.pl